Съчетано с бързината на внедряване, гъвкавостта и ценово-ефективния модел, който БСТ предлага, SAP системите стават достъпни дори и за по-малки фирми, които се развиват с бързи темпове и имат амбицията да внедрят SAP, за да оптимизират в максимална степен своите бизнес процеси и оперативни дейности в краткосрочен и дългосрочен план.
Етапите, по които работим при внедряване на SAP са:

ЕТАП 1 – Подготовка на проекта – Уточнения на проекта от страна на БГ БС и клиента / начин на комуникация, документация, формуляри, права и задължения на всички участници в проекта/.

 • Организация на проекта и стандарти
 • Планиране
 • Планиране на техническите изисквания
 • Мениджърска среща за стартиране на проекта

ЕТАП 2 – Изграждане на Концепцията по внедряване на SAP/ Blueprint /. – Изготвя се детайлно задание и се описват всички организационни единици, основни данни и бизнес процеси във фирмата, в която ще се имплементира системата. От изключителна важност е изборът на Business Process Owner (лицето, познаващо най добре съответните бизнес процеси на клиента),  с цел консултантите да се запознаят с детайлите по процесите и да ги преработят през призмата на SAP системата. Клиентът трябва да се запознае с най-добрите практики в неговия бранш, реализирани в системата, да почерпи опит от тях и да организира процесите си, спазвайки техните принципи.

 • Изисквания на клиента
 • Въпросници и модели
 • Инсталиране на системата
 • Мениджърски преглед на Business Blueprint

ЕТАП 3 – Реализация –  на база на подготвената и приета Концепция по внедряване на SAP се настройват продуктивната и тестовата системи. Провеждат се тестове по приемане на всички бизнес процеси, описани в Концепцията. На този етап клиентът вижда собствените си бизнес процеси в системата, настроени и работещи с тестови данни.

 • Baseline конфигурация
 • Одобрение на бизнес сценария (първи “интеграционен тест”)
 • Финална конфигурация
 • Разработване на интегрирани и документирани решения
 • Дизайн, разработка и тестване на интерфейси, отчети и конверсии

ЕТАП 4 – Финална подготовка за стартиране на системата – провеждат се обученията на крайните потребители със специално изготвени ръководства на процесите, в които конкретния потребител ще работи. Много важен момент е подготовката на основните данни с цел избягване на дублиране на информация или грешни данни, които да се пренесат от старата в новата система.

 • План за продуктивно използване
 • Обучение на всички потребители
 • Интеграция, тестване на обема
 • Създаване на help desk

ЕТАП 5 – Продуктивен старт – Това е етапа, когато клиентът стартира паралелна работа в новата и в старата системи. Ролята на консултанта е много важна за решаване на възникнали проблеми или грешки.