Дигитализацията и глобализацията са ключови фактори, които създават предпоставки за още по-изострена конкуренция на пазара. За да бъдат достатъчно конкурентоспособни в такава среда, предприятията трябва да намалят разходите за управление на бизнеса си и да оптимизират използването на своите приложения и системи. Чрез обширното си портфолио от услуги и решения, BST помага на организациите да отключат големите възможности на съществуващата SAP среда и да станат по-иновативни.

Изградете прозрачен бизнес и повишете ефективността  

С богатия си опит в различни географски области и индустрии, BST разполага със специалисти с подходящите умения и практика, както и с подходящите решения, които да помогнат на организациите да генерират най-голяма възвращаемост от инвестициите си в SAP и да изградят прозрачен бизнес. Съчетавайки натрупания опит с установените и доказани с времето методологии за внедряване, екипът на BST ще ви помогне да отключите нови функционалности, от които вероятно не сте се възползвали, и да изградите гъвкава инфраструктура.

Нашите всеобхватни услуги покриват целия жизнен цикъл на дадено приложение и включват:

Услуги по внедряване – Въз основа на принципите Scrum, методологията S-Imple (streamlined implementation) осигурява по-рентабилни и по-ефективни внедрявания. Методологията, базирана на процеси, намалява етапите на планиране, разработване и тестване, като използва предварително конфигурирани бизнес сценарии и елиминира големи модификации и грешки.

SAP Поддръжка – Екипът на BST предлага услуги 1, 2, и 3 ниво на за поддръжка обхващащо пълна функционална
и Basis поддръжка, Поддръжка на инфраструктура базирана на Linux или Windows. В зависимост от потребностите на клиента ние
предлагаме различни модели на поддръжка 365/24/7 или само през работното време на клиента, индивидуален Service Level Agreement (SLA) и редовни отчети за извършената дейност.

Изграждане и поддръжка на ИТ инфраструктура – За по-ефективно управление на ИКТ инфраструктура BST предоставя услуги, сред които сервиз, системно администриране на цялостната сървърна и мрежова инфраструктура, гаранционна и извънгаранционна поддръжка, консултиране, доставка и внедряване на хардуер, софтуерни лицензи и системна интеграция.

Разработка на софтуерни приложения – BST допълва своите услуги с разработки на вертикални решения на базата на SAP и не SAP технологии. С това ние подкрепяме клиентите при намиране на цялостно решение за техния бизнес от един доставчик.