SAP Mobile Solutions (SAP Direct Store Delivery)

SAP Direct Store Delivery е мобилно приложение, което обслужва процеса на доставка и продажба на стоки. Предназначено е да подпомага работата на мобилните служители като в реално време им предоставя актуални данни за планираните маршрути за доставки и посещения при клиенти, информация за всеки клиент по маршрута и планираните дейности, наличности и цени на продукти, разходи.

Приложението е един от основните компоненти на логистичната система и се интегрира в следните области:

  • Основни данни за клиентите (Customer Master data)
  • Основни данни за материалите (Material Master data)
  • Основни данни за оборудването (Equipment Master data)
  • Управление на материалните запаси (Inventory Management)
  • Транспортно планиране (Transportation Planning)
  • Фактуриране и таксуване (Invoicing and Billing)
  • Управление на връзките с клиенти (Customer Relationship Management)

Документалната работа може да бъде намалена, a мобилизацията на DSD може да бъде подобрена чрез използване на мобилното мини приложение xDSD, което се възползва от режима на свързаност на SAP за синхронизация на данни, за да поддържа мобилните бизнес сценарии в SAP Direct Store Delivery. Данните могат да бъдат синхронизирани спрямо нуждите на лицето, което ще отговаря за процеса на финално заплащане на стоките, ще прави обиколки и ще записва данни от обиколките, ще записва данни за стоковите наличности и за превозното средство, които могат да бъдат съхранявани офлайн от мобилното му устройство, използвайки технологията за мобилна интеграция (MI). След определената обиколка, събраната информация се синхронизира с ERP системата по време на процеса на проверка.