SAP ERP

SAP ERP е интегрирана система за управление на бизнеса, разработена от немската компания SAP SE. Тя обхваща всички процеси и отдели в една организация като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.

Какви са ползите от SAP?

 

 • Осигуряване на интегрирано решение за управление на бизнеса;
 • Прилагане на най-добрите практики, заложени в софтуера;
 • Уеднаквяване на вътрешно-фирмени процедури и начини на работа, което спомага за подобряване на работната среда и обслужването на клиентите;
 • Избягване на дублирането и двойното въвеждане на информация;
 • Подобряване на управлението на складови наличности и активите на фирмата;
 • Подпомагане на развитието на компанията и повишаване на гъвкавостта й;
 • Увеличаване на приходите посредством възможността за генериране на разнородни анализи, които помагат за бърза и адекватна реакция на промените на пазарната среда;
 • Подобряване на сътрудничеството между отделите в компанията;
 • Единна база данни;
 • Функционална всеобхватност;
 • Максимална гъвкавост като възможност за реакция на промени;
 • Пълна и незабавна използваемост на всички данни;
 • Пълна информационна свързаност на всички потребители.

SAP ERP системата позволява на компаниите да организират ефективно управление на бизнес процесите, да осигурят прозрачно обработване на финансовите данни, да управляват производствените процеси, заявките, плащанията, както и всички други дейности в предприятието. SAP ERP позволява на мениджърите да споделят интегрирана информация за предприятието и така те могат да вземат по-добри решения на базата на по-пълни и по-точни данни за фирмата.

SAP продуктите се състоят от отделни приложения, които се предлагат под формата на пакети. Всяко приложение се фокусира върху определена област и осигурява функции за обслужването на тази област.

 

Приложенията са базирани на технологичната платформа SAP NetWeaver или иновативната in-memory платформа SAP HANA.

SAP предлага различни решения базирани върху ERP, за да помогне на компаниите да управляват растежа си. Тези решения осигуряват функционалността, която се изисква, за да се увеличи оперативната ефективност, да се повиши нивото на клиентско обслужване, да се даде тласък на иновациите в рамките на интегрирана система.

SAP Business Suite е пакетът на SAP с най-широка функционалност и е подходящ за големи предприятия. Основните характеристики и решения на SAP ERP са подобрени и разширени чрез следните приложения в SAP Business Suite: SAP CRM, SAP PLM, SAP SCM, SAP SRM.