S 4/HANA ERP

SAP е интегрирана система за управление на бизнеса, разработена от немската компания SAP SE. Тя обхваща всички процеси и отдели в една организация като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.

 

Какви са ползите от SAP?

 • Осигуряване на интегрирано решение за управление на бизнеса.
 • Прилагане на най-добрите практики, заложени в софтуера.
 • Уеднаквяване на вътрешно-фирмени процедури и начини на работа, което спомага за подобряване на работната среда и обслужването на клиентите.
 • Избягване на дублирането и двойното въвеждане на информация.
 • Подобряване на управлението на складови наличности и активите на фирмата.
 • Подпомагане на развитието на компанията и повишаване на гъвкавостта й.
 • Увеличаване на приходите посредством възможността за генериране на разнородни анализи, които помагат за бърза и адекватна реакция на промените на пазарната среда.
 • Подобряване на сътрудничеството между отделите в компанията.
 • Единна база данни.
 • Функционална всеобхватност.
 • Максимална гъвкавост като възможност за реакция на промени;
 • Пълна и незабавна използваемост на всички данни;
 • Пълна информационна свързаност на всички потребители.

 

Внедряването на SAP гарантира:

Комплексност – SAP системата обхваща всички бизнес процеси в компанията и предлага богата гама от функционалности. Обхватът на проекта по внедряване на SAP система се определя от характеристиките на конкретната компания, нейната структура, дейност и пазарни цели.

Интегрираност – SAP системата е напълно интегрирана, информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки намира своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става достъпна за всички лица, оправомощени да я получават. По този начин вземането на критични управленски решения и възлагането на отговорности се извършва в реално време.

Автоматизираност – SAP системата оптимизира протичащите в организацията процеси, като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп да необходимите данни. В същото време системата позволява своевременен контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства.

 

SAP обхваща функционално всички процеси в компанията, които условно са разделени на процеси/модули, кореспондиращи на различните отдели и дейности. Отделните модули може да се използват самостоятелно или като част от интегрираната информационна система. Всички функции са автоматично свързани. Системата позволява непосредствен пренос на всички данни, предназначени за транспорт до следващите приложения, където протича понататъшното им оценяване и обработване. Освен това SAP предлага така наречените индустриални решения (IS), които са специални решения с включени „най-добри“ индустриални практики за отделните отрасли (търговия, телекомуникации, транспорт и услуги, дистрибуция, финансова дейност и др.).

SAP S/4HANA – ERP от ново поколение

 

SAP S/4HANA е иновативен продукт на SAP, предлагащ цялостно интегрирано решение за управление на бизнеса, изцяло ориентирано към процесното управление на една органзиация.

S/4 HANA

Бизнес предимства

Информация в реално време, позволяваща вземане на бързи и ефективни управленски решения

 • In-memory технология
 • Вградени инструменти за аналитичност

Ре-инженеринг на процеси с по-висока производителност

 • Максимална производителност и скорост
 • Готови интеграции с други SAP решения

SAP Fiori модерен потребителски интерфейс

 • Интуитивен за работа
 • Мобилност и достъпност от всички устройства

Опростена архитектура

Внедряването на SAP S/4HANA може да бъде както в собствено сървърно помещение на клиента, така и в изнесен център за данни (cloud инсталация).

SAP S/4HANA е изграден изцяло върху „in-memory” платформата SAP HANA и служи като „дигитално ядро“ за всички софтуерни продукти, които дадена компания използва. Обогатявайки добре познатия на пазара SAP ERP, SAP S/4 HANA въвежда редица иновации, предоставяйки персонализирано потребителско преживяване (SAP Fiori UX) и олицетворявайки синергията между софтуер и хора, които правят бизнес в реално време в условията на масова дигитализация и налагането на нови бизнес модели.

SAP S/4HANA прилага философията за опростеност във всички сфери на бизнеса, с цялостна конфигурация за внедряване във всички отдели, вградени функционалности за рипортинг, модерно потребителско изживяване с почти всякакви устройства, опростен модел на данни и преобразени бизнес процеси в реално време.

SAP S/4HANA ускорява развитието на интернет на нещата (IoT) и големите данни (Big Data) и е най-добрата SAP ERP система, която е предлагана на пазара досега.

 

СТРУКТУРА НА ПРОЦЕСИТЕ

 

CRM SALES & ПРОДАЖБИ И ДИСТРИБУЦИЯ

Продажбите обхващат едни от най-важните и ключовите процеси в една компания, включващи всички дейности от търсенето и намирането на нови клиенти, запитванията за поръчка на продукт или услуга до тяхната продажба, транспорт и доставка.

Основни процеси в  SAP S/4HANA:

 • Дейности преди продажбата, включително проучване и създаване на оферта (Pre-sales activities);
 • Обработка, въвеждане на поръчки за продажба на стоки с автоматично създаване на заявка за доставка / SO (Sales order);
 • Промоции;
 • Генериране на документи за доставка и доставка на продуктите;
 • Издаване на товарителница, фактура, кредитно или дебитно известие и др. документи, съпътстващи процеса на продажба;
 • Контрол на наличността – блокиране на складови наличности за поръчка;
 • Възможност за промяна на цени или отстъпки за определена поръчка по време на фактуриране.


ЛОГИСТИКА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКУПУВАНЕ И СКЛАДОВЕ

Основните процеси, включени в управлението на материалните запаси са:

 • Избор на доставчик за закупуване на материали
 • Поръчка за доставка
 • Обработка на запасите
 • Управление по партиди или серийни номера
 • Доставка/експедиция на материали от склад
 • Следене и управление на складовите наличности
 • Основни движения на материалите
 • Връщане на материали към доставчик
 • Инвентаризация

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Планирането и управлението на производството е ключова функционалност за всяка производствена компания. Модула за планиране на производството, съвместно с клиентските поръчки, поръчките за доставки и планирането на материалните ресурси осигурява пълно управление на цялостния логистичен процес в предприятието. PP модулът обработва специфични данни за планирането, производствения график и индивидуалните задачи на служителите. По този начин се обработват данните за достъпността и изполваемостта на човешките ресурси, машините, инструментите, уредите, консумативите и енергийните нужди.

Производственият процес в компанията се осъществява посредством поръчки за производство. Поръчката за производство определя кой продукт ще се произвежда, в кое място, по кое време и колко работа е необходимо да бъде извършена. Също така се определят необходимите производствени ресурси, разходите за производство и плановата себестойност. При създаване на поръчка за производство се резервират необходимите количества от материали (суровини) в склада. Определят се партидите, от които ще бъдат изписани суровините. Единствено резервираните количества могат да бъдат изписани, ако операцията, в която трябва да бъдат вложени, е пусната от оторизирано лице. След изписване на необходимите количества се актуализира и фактическата себестойност в поръчката за производство. Изписването на материали (суровини) се осъществява на базата на структурата на изделието. Генерират се материален документ и счетоводен запис. Актуализира се текущото състояние в склада.

 

Данните, които могат да бъдат отчитани в производството, са:

 • Изработеното количество готова продукция, количеството брак и количеството, което трябва да се доработва.
 • Разходи свързани с производството по операцията или по цялата поръчка.
 • Използван ресурс (работен център).
 • Времена за работа на работници и производствени единици (линии).
 • Начало и край на процеса.
 • Работник или група от работници, изпълняващи операцията.
 • Планови и непланови движения на продукция и материали.
 • Причина за отклоненията.

 

Следните бизнес транзакции могат да бъдат изпълнявани:

 • Актуализиране на данните в поръчката за производство.
 • Автоматично изписване на материали (суровини).
 • Автоматично заприхождаване на готова продукция.
 • Освобождаване (намаляване) на капацитета (натоварването).
 • Актуализиране на себестойността на базата на отчетените данни.
 • Актуализиране на наличностите.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

SAP CS (Customer Service) е ценен модул, спомагащ за подобряването на отношенията с клиентите. Включва широк спектър от бизнес процеси, осъществявани от отделите, които отговарят за извършването на услугите по гаранционна и извънгаранционна поддръжка на оборудване, което е закупено от клиента. Най-важните от тях са поддържане на база с клиенти, информация за клиенти, служители (които отговарят за връзките с клиентите), история на поръчките, както и данни за гаранционно обслужване (условия , дати, покритие). Интегриран е с всички други модули на SAP.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

Ефективният контрол на разходите за всеки един проект се определя като една от най-важните дейности, указваща пряко влияние върху неговата рентабилност. При наличието на множество фактори, които могат да допринесат за промяна в начално планираната стойност на проекта, необходимостта от солидна интегрирана система е наложителна. Mодулът за управление на проекти е интегриран с останалите модули на SAP, което позволява моментален достъп до всички данни, необходими за управлението и контрола на проекта. Достъпна е информацията за складови наличности, доставни цени и срокове за доставка, срокове за плащане и забавяния, график за натовареността на ресурсите, рисковете по проекта и дискусии за техните преодолявания.

Ползи от решението:

 • Точно планиране
 • Идентифициране и управление на рисковете
 • Съкращаване на сроковете за изпълнение
 • Намаляване и контрол на разходите
 • Повишаване успеваемостта на проектите
 • Анализ на отклоненията между бюджета и изпълнението на проекта
 • Координиране на ресурсите

ФИНАНСИ

Изцяло интегрираната система SAP S/4HANA гарантира, че управлението и финансовото счетоводство са непрекъснато и изцяло интегрирани. Модулът за финансово счетоводство позволява водене на двустранно счетоводство, в съответствие с националните и международните счетоводни стандарти.

 

Основни характеристики:

 • най-цялостното и всеобхватно решение за управление на финансите;
 • удовлетворява всички счетоводни и финансови нужди на една организация;
 • позволява разглеждане на финансовата позиция на компанията в реално време и вземането на ефективни стратегически решения на базата на интегрирана информация за фирмените финанси и производителност;
 • повишава оперативната ефективност на всеки бизнес;
 • осигурява краткосрочната рентабилност на всяка фирма и управление на финансите в дългосрочен план;
 • подобрява връзките с партньорите, с клиенти и доставчици по отношение на плащанията;

 

Основни компоненти:

 • Главна книга, сметкоплан (SAP General Ledger)
 • Задължения (Accounts Payable)
 • Вземания (Accounts Receivable)
 • Управление на активите (Asset Accounting)
 • Банково счетоводство (Bank Accounting)
 • Финансови отчети
 • Разходни центрове
 • Вътрешни поръчки
 • Анализ на рентабилността
 • Изчисляване на икономически резултати
 • Планиране, контролиране и управление на бюджети
 • Анализ на печалбата
 • Управление на дейността на компанията

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 

SAP HCM работи изцяло в съответствие с изискванията на българското законодателство и нормативната уредба. To e мощно решение за управление на човешките ресурси, предоставящо цялата функционалност, от която се нуждае всяка компания за ефективно управление на човешки ресурси – администриране на персонала, управление на работното време, формиране на възнаграждения и тяхното автоматично превеждане във финансовото и вътрешнофирмено счетоводство, оценяване на потенциала и представянето на ниво отделни служители и на ниво екипи, планиране и управление на пътувания и др.

Основни функционалности:

 • Организационно управление
 • Администриране на персонала
 • Подбор
 • Управление на таланти
 • Управление на компенсации и придобивки
 • Управление на времето
 • Управление на обучението
 • Доклади, отчети, аналитика
 • Възнаграждения

Методология за внедряване

Предлаганото решение ще бъде реализирано съгласно най-новата методология на SAP – SAP Activate, гарантираща бързо и качествено внедряване на SAP, съгласно международно утвърдените стандарти на SAP.

Activate методологията разпределя внедряването на системата в четири фази:

Фаза 1 – Подготовка на проекта (Prepare)

Фаза 2 – Проект на Системата (Explore): детайлно описание на бизнес процесите;

Фаза 3 – Реализация на проекта (Realizе): настройки в системата;

Фаза 4 – Подготовка за продуктивен старт (Deploy): тестове на системата, обучения, миграция на данни;

Фаза 5 – Продуктивен старт (Run) – продуктивен старт, съдействие по време на първо месечно приключване