Съветът за финансови счетоводни стандарти (FASB) и Съветът за международни счетоводни стандарти (IASB) обявиха счетоводни стандарти, които определят как организациите трябва да отчитат лизинговите договори. По същество тези счетоводни стандарти постановяват, че повечето лизингови договори трябва да се отчитат в баланса на всяка компания, което увеличава риска от несъответствие на регулаторните норми и неточна законова отчетност.

Решението на SAP за управление на договори и лизинг се използва за оптимизиране на портфолиото от активи и поддържа регулаторното съответствие с IFRS 16. Това е интегрирано решение  за събиране, валидиране на данните от договора за лизинг, извършва изчисления за оценка и генерира финансовите осчетоводявания, получени от тези изчисления.

Кои клиенти са засегнати?

  • Всяка компания, която отчита IFRS / US-GAAP, която наема недвижими имоти или лизингова техника

Решението

Лизинговите стандарти представляват повече от счетоводни промени. Те принуждават промяната на бизнес процесите и с всяка промяна в бизнес или процес, ще има някакво ниво на въздействие върху системите и технологиите.

Решението позволява тясно сътрудничество между лизинговия администратор, счетоводител по лизинг и счетоводител на дълготрайни активи. Те имат достъп до един и същи запис на лизинг, като всички изчисления се основават на условията на лизинг. Лизинговата сделка предоставя отделни разрешения, за да се осигури ясно разделение на задълженията. Следващата илюстрация подчертава координацията между различните отдели, предоставени в рамките на решението.

 

 

В допълнение към уреждането на договорните условия, той е специално създаден да подпомага процесите на лизинг на недвижими имоти като управление на критични дати, използване на опции за подновяване, ранни прекратявания, ескалация на наем и наем въз основа на продажби. Гъвкавите и разширяващи се форми събират специфични за индустрията или бизнеса данни  и дават възможност на потребителите да са една стъпка напред. Периодичните периоди на публикуване автоматично генерират всички лизингови плащания въз основа на условията на действащия договор за лизинг с интегриране в реално време в SAP Financials.