ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.bst.bg

Съдържание

  1. Общи положения
  2. Съдържание на Интернет страницата
  3. Вашите запитвания
  4. Заключителни разпоредби
Моля внимателно се запознайте с настоящите общи условия (наричани от тук нататък „Условията“), преди да използвате уебсайта https://bst.bg/ („Уебсайт”/„Интернет страница“).

Във връзка с функционирането си, Уебсайтът обработва лични данни, съгласно Политиката за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от настоящите Условия.

С разглеждането и/или използването на Уебсайта, Вие се съгласявате и приемате, както условията за използването му, така и Политиката за поверителност на същия. В случай че не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте този Уебсайт.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „Бизнес Услуги и Технологии“ ООД,

ЕИК 202225802, със седалище и адрес на управление в Република България, п.к. 5700, Тетевен, ул. Иван Туйков, № 2А, email: info@bst.bg и е собственик на интернет страницата https://bst.bg/ („БУТ“ / „Дружеството“).

(2) Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между БУТ и Потребителите на Уебсайта.

Чл.2. (1) С използването на Уебсайта, Потребителят декларира, че:

  • има навършени 18 (осемнадесет) години;
  • използва истинското си име и/или истинското име на своята организация, както и че предоставя точна и достоверна информация;
  • няма да публикува на Уебсайта материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, в разрез с добрите нрави и други подобни;
  • няма да публикува материали, в това число изображения, аудио-визуални произведения и/или документи, нарушаващи авторски права и сродните им права, приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни на физическите лица вкл. Общ регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, както и, че няма да нарушава правата на трети лица и че ако подобни претенции възникнат, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка;
  • е прочел и е изцяло съгласен с настоящите Условия, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Чл.3. (1) Съдържанието на този Уебсайт (всички изображения, текстове и друга информация), е предоставено от Дружеството, като услуга за нашите клиенти и партньори, само с информационна цел.

(2) Дружеството не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията съдържаща се в Уебсайта.

(3) Всички авторски права и права върху интелектуалната собственост, свързани с този Уебсайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на БУТ.

III. ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Чл.4. Всеки Потребител може да се свържете с БУТ по телефон и/или e-mail.

Чл.5. Потребителят се съгласява да не предава никаква поверителна или чувствителна информация на БУТ, при осъществяване на контакт със същата.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.6. Настоящите Условия могат да бъдат променяни или допълвани от страна на БУТ. Изменените или новоприети Условия се публикуват на Уебсайта и влизат в сила незабавно, освен ако в тях не е предвидено друго.

Чл.7. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.8. Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Условия не води до нищожност на останалите разпоредби от тях.

Чл.9. Всички спорове, породени от или във връзка с ползването на Уебсайта, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентните български съдилища.

Чл.10. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.01.2021г.

Настоящите Условия са изготвени в два идентични екземпляра, на български и английски език, като при различие между българския и английския текст за валиден ще се счита английският текст.